Onze Visie


Basisschool Franciscus, een sprankelend avontuur!


Kinderen op de Franciscus krijgen in een veilige en vertrouwde omgeving de kans zich optimaal te ontwikkelen. Kernwoorden zijn hierbij; passend, samenwerking en kracht.

In een prettige, vertrouwde en veilige leeromgeving willen wij goed onderwijs bieden waardoor we het beste halen uit ieder kind. Vanuit deze basis willen wij onze kinderen betekenisvol verder leren kijken, vanuit en voorbij hun eigen vertrouwde omgeving van Biezenmortel, zodat ze als volwaardig burger leren participeren in onze maatschappij.  

 

Onze visie is bepalend voor de activiteiten van de school: We willen dat ieder kind elke dag met plezier naar school gaat. We zien leren als een actief proces; leren is doelgericht en dit doe je nooit alleen: dat is ons uitgangspunt. Samen en individueel zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen, van de school en van onszelf.  Wij willen kinderen mede eigenaar maken van dit proces van leren “leren” door te reflecteren op eigen denken, voelen en handelen waardoor de kennis, zelfontplooiing en zicht op het eigen leren groeit.


Hieronder is nog specifieker te lezen wat je terug ziet van onze visie in de school:

Dit houdt in:

Leerlingen krijgen onderwijs dat past bij hun onderwijsbehoeften.

Dit zie je aan:

 • De extra ondersteuning die de school kan bieden aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften staat beschreven.
 • In iedere groep is voor de hoofdvakgebieden instructie op drie niveaus.
 • Samenwerking met externen.

Dit houdt in:

Kinderen voelen zich veilig en fijn op school.

Dit zie je aan:

 • De Kanjertraining is zichtbaar in de school/groepen/gedrag van leerlingen en leerkrachten.
 • Leerkrachten bieden sociaal-emotionele activiteiten aan in de klas incidenteel en preventief.
 • Leerkrachtgedrag is afgestemd op de drie basisbehoeften; relatie-autonomie-competentie.
 • Samen met ouders, school en het kind bekijken we wat een kind nodig heeft om tot een optimale ontwikkeling te komen en daar stemmen we ons handelen op af.

Dit houdt in:

Zorgen voor een goede samenwerking wat betreft de ontwikkeling van het kind.

Dit zie je aan:

 • We zorgen dat ouders sowieso 1 x per jaar een kijkje in de klas nemen.
 • Samenwerking via kind-oudergesprekken, portfolio.
 • Klasbord.
 • Parnassys ouderportaal.
 • Onderwijskundige onderwerpen in de HOI. (nieuwsbrief)
 • Ouderpanel.
 • Ouderbetrokkenheid binnen school tijdens activiteiten.
 • OR/MR.

Dit houdt in:

Meegaan met de huidige ontwikkelingen op het gebied van gebruik van internet en sociale media.

Dit zie je aan:

 • Werken met digitale lessen.
 • Ouders informeren via digitale media.
 • Website van de school up-to-date houden.
 • Communicatie via e-mail, ouderportaal, en klasbord.
 • Kinderen leren verantwoord omgaan met nieuwe media.

Dit houdt in:

Verbeteren resultaten binnen de verschillende vakgebieden en behouden van de onderwijskwaliteit.

Dit zie je aan:

 • De rol van de leerkracht is om het maximale uit elk kind te halen.
 • Effectief met de leertijd omgaan.
 • Doelen vastgelegd voor kinderen
 • Portfolio.
 • Kind-oudergesprekken.
 • Differentiatie in de groepen zichtbaar door:
  • Datamuur
  • Leerkrachtgedrag
  • differentiatie is gepland (met behulp van groepsplannen) in de weekplanner

Dit houdt in:

Zorgen voor een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8.

Dit zie je aan:

 • Doorgaande lijn voor de hoofdvakgebieden (rekenen, taal, technisch lezen en begrijpend lezen)
 • Cultureel aanbod voor alle kinderen
 • Planbord werken/weektaak in alle groepen
 • Coöperatief leren toegepast in de instructie en werkvormen zichtbaar in de groep
 • Doorgaande lijn voor het vakgebied: “Wereldoriëntatie”. Vanuit het thematisch werken in groep 1/2 wordt dit in de groepen 3 t/m 8 vormgegeven met de methodes STAAL en Argus Clou en door middel van het werken met leerarrangementen.
 • ’t Leeskwartiertje vanaf groep 3.
 • Instructietafel in alle groepen.
 • Effectieve instructie voor alle leerlingen.

Dit houdt in:

Leerkrachten/ib/directie zijn voortdurend in ontwikkeling.

Dit zie je aan:

 • Gesprekkencyclus voor leerkrachten en directeur.
 • Vormen van bekwaamheidsdossiers.
 • Ontwikkeling door middel van scholing/cursus/studiedag.
 • Collegiale consultatie.
Dit houdt in:
Naast werken aan kennis werken we ook in alle groepen aan de vaardigheden vanuit 21e Century skills. Samenwerken, oplossend vermogen vergroten, ict-vaardigheden,  kritisch denken, communiceren en presenteren.
Dit zie je aan: 
 • Door een koppeling van de thema’s binnen onze methodes STAAL en ARGUS CLOU zorgen we voor een betekenisvolle leeromgeving waarbij kinderen zich kunnen verdiepen in verschillende onderwerpen.
 • Twee keer per jaar werken alle kinderen schoolbreed aan een leerarrangement.
 • Kinderen krijgen middels spreekbeurten, boekpresentaties en de nieuwskring de mogelijkheid om deze vaardigheden te ontwikkelen.
 • Samen met kinderen stellen we doelen waar kinderen zich verantwoordelijk voor voelen.
 • Kinderen zijn zich bewust van hun kracht en worden ondersteund in hun onderwijsbehoeftes en talenten.