Welkom op de pagina van groep 3/4!


De dagelijkse gang van zaken in groep 3/4

 

De kring en het leeskwartier
Op maandag openen we de week in de kring en krijgen de kinderen de ruimte om te vertellen over het weekeinde.
Van dinsdag t/m vrijdag starten we de dag met het ‘leeskwartiertje’. We wisselen tussen periodes waarin kinderen zelfstandig in een boek lezen of waarin zij lezen met een maatje of de leerkracht.

Instructies
De leerkracht geeft op een dag verschillende instructies op het gebied van rekenen, taal, spelling en lezen. Tijdens de instructie is er veel aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie zitten aan de instructietafel en krijgen daar extra uitleg over de leerstof.

Contractwerk
Halverwege groep 3 starten de kinderen met het werken met een contract.
Dit is een weekoverzicht van alle taken die de kinderen die week zelfstandig en/ of samen met de leerkracht moeten maken. Tijdens het werken met het contractwerk  krijgen de kinderen van groep 4 een eigen bakje, waarin zij individuele werkjes aangeboden krijgen die zij extra mogen oefenen of die uitdaging bieden. Op deze manier bieden we ‘onderwijs op maat’.

Coöperatief leren
Door middel van coöperatieve werkvormen bieden we kinderen ruimte om van en met elkaar te leren. Zo werken we in duo’s of in teams. Zo zijn alle kinderen actief bezig met de lesstof en worden de activiteiten effectiever.
Ook praten we tijdens het werken met onze:
– binnenstem, wanneer we stil werken;
– liniaalstem wanneer we iets zachtjes met elkaar bespreken;
– teamstem wanneer we verstaanbaar mogen zijn binnen ons eigen team;
– groepsstem, wanneer het voor de hele groep te horen mag zijn.

Groep 3 en 4 : lezen, schrijven en rekenen
In de groep 3 besteden we veel tijd aan lezen. Dit gebeurt zowel zelfstandig als klassikaal. We werken met “de Kim versie” van Veilig Leren Lezen en maken gebruik van het digitale schoolbord. In groep 4 gaan we verder met de leesmethode “Estafette”. Daarnaast is er ook veel aandacht voor lezen tijdens het tutorlezen en stillezen in de groep en starten we in januari met begrijpend lezen met de methode nieuwsbegrip.

Bij rekenen gebruiken we de methode Wereld in Getallen. Een rekenblok duurt drie weken en wordt afgesloten met een toets. D.m.v. diverse computerprogramma’s bij onze methodes kunnen de kinderen taal, lezen en rekenen oefenen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo.

Leren schrijven is een van de belangrijkste dingen die een kind leert. Want ondanks dat we in een digitaal tijdperk leven, blijven pen en papier onmisbaar. We maken lijstjes, schrijven kaarten en noteren afspraken op papier. Met het leren schrijven, ontwikkelen kinderen ook veel andere vaardigheden. Ze trainen bijvoorbeeld de fijne motoriek, oog-handcoördinatie, het concentratievermogen en meer kunnen onthouden. En dát is weer makkelijk bij het leren van andere vakken, zoals taal en spelling.
Wij werken met de methode ‘Pennenstreken’. In groep 3 staat het automatiseren van de schrijfletters centraal. De leerlingen schrijven hier nog los. Vanaf groep 4 gaan de leerlingen de letters aan elkaar verbinden en gaan ze aan elkaar schrijven. Ook leren de leerlingen in groep 4 de hoofdletters.

Groep 4: Staal Spelling en Staal Taal 
We werken met de taalmethode: Staal.
Hierin worden de onderdelen Spelling en Taal apart gegeven. In deze methode staat het aanbod van woordenschat centraal. Vanuit verschillende thema’s worden nieuwe woorden aangeboden. In de klas is dit ook terug te zien op onze thematafels en woordenschat muren.

Thematisch werken aan Wereldoriëntatie
We hebben gekeken hoe we de lesstof uit verschillende vakken met elkaar kunnen verbinden. Het is betekenisvoller voor de leerlingen wanneer zij de leerstof aangeboden krijgen binnen een thema. Binnen de methodes die we gebruiken hebben we mooie verbindingen gevonden. Dit jaar komt het dus voor dat we niet de standaard volgorde van de methode volgen, maar hier kris kras doorheen gaan.
Dit geldt voor de vakken: taal, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Creatieve vakken
Bijna dagelijks is er tijd voor de creatieve vakken. Hieronder verstaan wij tekenen, knutselen, muziek en dans. Afwisselend komen deze vakken aan de orde, waarbij we aansluiten bij ons thema. Kom gerust eens kijken in de groep naar het werk van uw kind. Met het Franciscus feestje voor onze groepen laten we ook zien wat we tijdens deze lessen leren.

Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Regelmatig wordt er in de klas aandacht besteedt aan gedrag, gevoelens, regels en afspraken. Dit doen we door middel van lessen uit de methode Kanjertraining, maar ook door het voeren van kringgesprekken.

Laten-zien-kring / spreekbeurt / boekbespreking
Al van jongs af aan laten we de kinderen ervaren hoe het is om iets te presenteren. Dat doen we in de in groep 3 aan de hand van de laten-zien-kring. Het kind dat aan de beurt is mag iets meenemen van thuis en daarover vertellen voor de groep. Andere kinderen worden gestimuleerd om vragen te stellen. Het is goed voor hun eigen taalontwikkeling en ze worden er sterker van!  In groep 4 geven de kinderen een spreekbeurt over een zelfgekozen onderwerp en geven zij een boekpresentatie.

Gymlessen:
Er zijn twee gymlessen in de week. Op maandagmorgen en donderdagmiddag gaan de kinderen naar de gymzaal (de Vorselaer). Tijdens de gymles in de Vorselaer dragen de kinderen een korte broek, T-shirt en gymschoenen. De gymlessen bestaan afwisselend uit spel, materiaal- en vrije lessen. Op maandagmorgen en donderdagmiddag hebben alle kinderen dus een gymtas met gymkleding en gymschoenen nodig. Ze kunnen dit aan de kapstok bij hun jas hangen.


Tot slot:
Bent u nieuwsgierig geworden naar wat wij allemaal doen in de klas? Of heeft u een vraag aan de leerkracht?
De deur staat altijd voor u open.


Juf Manon